Pepperoni

$13.00

tomato sauce, fresh mozzerella, pepperoni and oregano